weitere Hundert
 

Drittes Hundert
 


1.

Au'm Berg ged a Lufd,
Und in Dal wahd da Wind,
Was muas den main Büabarl sain,
Das a nid kimd?

2.

Wans regn'd und wans schnaibd,
Und wans dunard und blitzd,
So füarchd i mi nid,
Wan main Schatz bai miar sitzd.

3.

Auf di stairisch'n Hüg'ln
Bin i drobnad gsess'n,
Und di stairisch'n Buam
Kan i nid vagess'n.

4.

Und in Wald is's a Fraid,
Wan ma's Fenstarl aufmachd,
Und hörd, wiar in Gstaudad
Di Nachdigal schlagd.

5.

Main Schatzarl is fuartzog'n,
Kimd nimamear her,
Und kam a an andra,
So is's do nid ear.

6.

An daina Link'n bin i gsess'n,
An daina Link'n sitz i gern,
Da kin ma, wan ma stül san,
Di Herz'ln schlag'n hern.

7.

Wiar ma nuar s'Herz'l springd,
Wan a vorn Fenstarl singd,
Wan a bain Gart'nzaun
Aina duad schau'n.

8.

Geh her do nur af,
Und gib amal an Rua,
I deng, du hest oanmal
Hiazd buss'ld schon gnua.

9.

Miark guad da dön Bam,
Wo ma zsamkema san,
Den duard ward aus'n Schnee
No a Resarl in d'Heh.

10.

Drai Danz kan i danz'n,
Und zwoa kan main Bua,
Und so lang i a Gaig'n her,
Han i hald koan Rua.

11.

Main Schatz had a Schenhaid,
Der koani nid glaichd,
Und hiazd stöl i'n in Gart'n,
Daß ear d'Vög'ln vaschaichd.

12.

Daß in Wald finsta is,
Das mach'n d'Äst,
Und das mi main Schatzl liabd,
Das glaub i fest.

13.

Vül Stern san an Himm'l,
Vül Bleamarln an Bod'n,
Und das mi main Schatz nid mag,
Dös is dalog'n.

14.

Wiar soll i nuar gras'n,
Wan d'Sichl koan Schnaid,
Und was nutzd mi main Liab,
Wans 'n Büabarl nid gfraid.

15.

A Zeis und a Stieglitz,
Dö sitz'n au'm Bam,
Und a Bua und a Diarndarl,
Dö san gern baisam.

16.

Dearfst nid so trauri sain,
Narischa Bua,
d'Weld is koan Heanastaig'n,
Diarndarln gibds gnua.

17.

Den Buam muas i hab'n,
Kan so schen Ziddarn schlag'n,
Schlagd afd di ganz' Nachd,
Das's Herzal oam lachd.

18.

Geh, du Schwarzaugada,
Laß mi in Ruah,
Bin eh' nid dain Diarndarl
Und du nid main Bua.

19.

Di gschekadi Kuah
Mit da klingad'n Schell'n,
Dö möchd i ma amal
Zun Hairadsguad wähl'n.

20-27 sind nicht vorhanden!

28.

Weg'n an Buam drauri sain,
Dös war a Schand,
I drah mi glai um —
Gib an Andarn main Hand.

29.

Main Herz is a Kastarl,
Und s'Kastarl ghörd main,
Und All's, was i Liabs hab,
Das lög' i da 'nain.

30.

I bit di um's Bluad,
Geh Herzarl, sai guad,
Schau, koan Diarl frisd's Gras,
Das von Äugarln is naß.

31.

Main Herz had a Kamarl,
Dös Kamarl stehd lar,
Ei, wan nur main Büabarl
Schon ainizog'n war.

32.

Koan Kohl'n und koan Faia
Kan brina so hoas,
Als a hoamlichi Liab,
Von dear Niamand was woas.

33.

Gehd d'Sun amal abi,
Wiard's finsta in Dal,
Da schlaichd si main Büabarl
Zu miar allamal.

34.

In Nachbarn sain Miarzl
Wird moring a Braud,
I häd a schon ghairat,
Und hab mi nid draud.

35.

Main Göd und main Godl
San graizbravi Laid,
Sö raffan zwoa öfda,
Do nia habn's an Straid.

36.

Da ob'n auf da Wand
Waxd a viarblalada Klee,
Dön brock' i main Buam ah,
Nocha liabd a mi eh'.

37.

Weg'n an Buam drauri sain,
Dös war a Sünd,
An andari Muada
Had a a schens Kind.

38.

A lustiga Bua
Brauchd afd a Par Schuah,
A drauricha Noar
Brauchd seld'n a Poar.

39.

Juchhe hab i gruafa,
Juhaissa dazua,
Haind kan mi nix kränga,
Haind kimd ja main Bua.

40.

Du Schlüff'l, du Schlank'l,
Wer had da's denn gsagd,
Das'd allwal zun Diarndarl
Sollsd geh'n bai da Nachd?

41.

Geh sag ma's, main Büabarl,
Was fang' ma dön an,
Damit ma main Kidarl
Nid z'kurz wiard fuaran?

42.

I sag da's, main Diarndarl,
A so fang ma's an:
Hindt schnai'n ma a Drum wöka
Und stickln's fuarn an.

43.

Anamiarl, hast d'Hean 'naindahn?
Ja, Frau, bis auf'n Hahn;
Muasd in Hahn a 'naindahn,
Das's nid alan.

44.

Steh umi, steh umi,
Main bleamladli Kua,
Wer wird di den melcha,
Wan i heirat'n dua?

45.

Drunt in da groß'n Gruam
Danz'n zwoa Hüatabuam,
Main God, wiar schen, wiar schen,
Danz'n dö Zween.

46.

I woas nid, wiar's is,
Das'd ma gar so liab bist,
Di Laid seg'n ma's gar an,
Das i di gar so gern han.

47.

Halbs und halbs hast mi gern,
Halbs und halbs nid,
Sollst mi halbs und halbs a nid hab'n,
Liaba goar nid.

48.

Scheni Kua, scheni Kalm,
Scheni Buam auf da Alm,
Scheni Diarndarl bai ean,
Blaibd d'Alma hibsch grean.

49.

Da Ansidla in Wald
Is nid jung, is nid ald,
Had di Bett'n umghengt,
Is in Dearndaln nachgrennt.

50.

Wan da Guga schraid
Is a lustigi Zaid,
Wan da Apf'lboam blüad,
Had main Büabarl mi liab.

51.

Durd ob'n auf da Heh
Stehd a Gams und a Reh,
Und a Jaga dabai,
Had koan Pulva, koan Blai.

52.

Geh eina, main Bua,
I zoag da main Kuah,
Was stehst a so da,
Dearfs'd as angreifa a.

53.

Entas Bach, entas Bach,
Fliag'n maini Daub'n,
Und i muas umi geh'n
d'Födarn z'samglaub'n.

54.

Übarn See bin i gfahr'n,
Ha koan Ruada aindauchd,
Han in Buam buss'ln glernd,
Und koan Schulmasta brauchd.

55.

Main Schatz is a Jaga,
A lustig's Büarschl,
Ear had a par Wadln
Wia Graizawirstl.

56.

Main Schatz is a Maura,
Muas hoch aufi staig'n,
Und brechad eam s'Loatarl,
Müasd ear gar drobnad blai'm.

57.

Main Schatz is a Schmid,
Awa brend is a nid,
Und hiazd laß i miar'n brena,
Sunsd kenad i'n nid.

58.

Main Schatz is a Schuasta,
Auf's Jahr wiard a frai,
Und ear had miar's vasprocha,
Afd hairat'n ma glai.

59.

Wan's z'Annaberg läut'n,
So gibd's an hel'n Klang,
Und d'Annaberga Madeln
Hab'n alli an schen Gang.

60.

Drob'n auf'n Annaberg,
Da gaignan's üba zwearch,
Da schaun's koan Geld nid an,
Wail's 'as gnua han.

61.

In Himm' san Stearndarln
Vül dausend und mear,
Und i winsch ma main Büabarl
Vül öfda no hear.

62.

Vül hundard Vad'runsa
Bet dägli main Moam,
Und i deng an main Büabarl
Vül öfda no hoam.

63.

Staig aufi, staig abi,
Staig zua, liaba Bua,
Du kriagst von dain Staig'n da,
A gwis a Ma gnua.

64.

Grad so wiar a Wellarl
Dön andarn in Bach,
Rend a jeda Gödang'n
In Büabarl nuar nach.

65.

Main Ähn'l, da Fischa,
Had langi Jahr gfischd,
Had flaißi aufbaßt, und
Had nia was dawischd.

66.

A kohlschwarzi Kersch'n
Hängd hoch auf main Bam,
Ei, wan ma's main Büabarl
Da awa nuar nahm.

67.

Wias Glöckarl am Durn
Zuar Hochzaid wo schald,
Da dauards nid lang,
Kimd di Kinfstauf a bald.

68.

Zwoa schneewaißi Schimm'ln
San aing'spand in Wag'n,
Und main Bua, dör sitzd drobnad,
I kenn a in Fah'n.

69.

Main Schatz had ma d'Liab aufkindt,
I hab's nid gachd,
Danach had ear selba gwoand,
Und i han glachd.

70.

Main Schatz had ma d'Liab aufkindt,
I hab's nid gachd,
Häd ear nuar a wenig'l gwart,
So häd i eams so g'machd.


71.

O God, und: ja, ja,
Und i moan und i muas,
Dös is afd unsa ganza
Valiabda Dischkurs.

72.

Dö Täubarl in Kobel,
Dö schnabarln so gern,
Und i buss'l main Büabarl,
Daß a's schnalz'n kind's hern.

73.

Main Herzarl is drai,
Mein Herzarl is guad,
Und i woas, das di koani
So liab'n wida duad.

74.

Main Herzarl is drai,
Hängd a Schlössarl dabei,
Und oan anziga Bua
Had in Schlüss'l dazua.

75.

Geh aui, ofd awi,
Afd findst in Weh g'wiß,
Wo fernta in Vadarn
Sain Kraud g'stand'n is.

76.

Wan a da Mon Ahn'l scheint,
Is in Buama ihr Fraid,
Und in Bauarn sain Schad',
Der a saubars Mensch had.

77.

Wo koan schens Haus nid is,
Is koan schens Zimma,
Und wo koan Liab aussaschaud,
Is koani drina.

78.

Main Schatz is a Ding,
Nid z'schwoar und nid z'gring,
Nid z'jung und nid z'ald,
Is a Ding, das ma gfald.

79.

Übars Bacharl fliaßd a Wassarl,
Und s'Wassarl brichd s'Eis,
Und das ma uns liab hab'n,
Dös is gar nix nais.

80.

Da Landla is schena,
Als an iadi Quadrül,
Denn ma drahd si und wendt si
Grad wiar ma hald wül.

81.

Büabarl, was dengst da denn,
Wan ma bainanda steh'n?
I deng ma alizaid:
Du bist main Fraid.

82.

Büabarl, was dengst da denn,
Wan ma vananda geh'n?
I deng ma allamal:
Hiazd is no z'bal.

83.

Oan Schwalm machd koan Suma,
A Dür machd koan Haus,
Und da Bua, der ma bstimd is,
Der kimd ma nid aus.

84.

Main Bua, der is gschmaidi,
Dö Diarn san ma naidi,
I woaß schon warum,
Daß's ma naidi san drum.

85.

Je gringa d'Vawandschafd,
Je kloana is's Gschra,
Und je hoamlicha d'Liab,
Um so schena is a.

86.

A Liab ohin Drai
Is a Jahr ohni Mai,
Is a Zwaih ohni Blad,
Und a Bild ohni Gnad.

87.

Was kimarn mi d'Laid,
Main Bua is main Fraid,
Und wans no so vül schrain,
Blaibd ear denast do main.

88.

Ewen i main Buam
Ana andarn Diarn liaß,
Eh' danz i ma bis auf's Knia
Wög maini Füaß.

89.

Da Kirchdach kimd aft'n
Nuar oanmal in Jahr,
Und kam als a kimd,
Is er a wida goar.

90.

Main Schatzarl is harb auf mi,
Han eam nix dahn,
Han eam an Kirchdach kafd,
Nimd'n nid an.

91.

Haind had ma gar dramd,
I han lacha müass'n,
I han s'Büabarl bain Hals,
Und han d'Katz bain Füaß'n.

92.

Haind is a Dach dazua,
Wo i da rechd schen dua,
Und es kimd glai a Zaid,
Wo's mi nid g'fraid.

93.

A Hefarl voll Sterz
Und a Kriagl voll Most,
Und a Gsangl füars Herz
Gibd oan allwal an Drost.

94.

Wia zua an schen Diarndal
A lustiga Bua,
So gherd zu an Gsangl
A d'Ziddarn dazua.

95.

Lusti in Kirchdach sain,
Zimd si füar d'Laid,
s'Ziddarnschlag'n, s'Ziddarnschlag'n,
Dös is main Fraid.

96.

Was kan schenars sain,
Als wiar di drai Liab,
Und i blaib da gwis drai
Wan i koan andarn kriach.

97.

Du Büabarl, du liab's,
Wans'd du amal stirbst,
Was stöll i denn an,
Wan i di nima han?

98.

I und main Büabarl
Han Abschid gnuma,
Und da san uns dö Äugarln
In Wassa g'schwuma.

99.

Daß i main Büabarl
Nur oanmal kan seg'n,
Liaba Vada in Himm'l,
Nuar das las no g'scheg'n.

100.

Zwoa schneewaißi Däubarln
Fliag'n her übarn Rain,
Und i hals hald main Büabarl,
Was kann schenars sain?nach oben